Všeobecné podmínky aukcí

Verze 2.1, 2023-06-16

Obsah:

Článek 1 – Definice

Článek 2 – Účinnost

Článek 3 – Registrace

Článek 4 – Prohlášení o ochraně soukromí

Článek 5 – Průběh aukce

Článek 6 – Popis produktů

Článek 7 – Příhoz

Článek 8 – Uzavření kupní smlouvy

Článek 9 – Právo na odstoupení od smlouvy

Článek 10 – Fakturace a platba

Článek 11 – Platné právní předpisy

Článek 12 – Další ustanovení

 

Článek 1 – Definice

Všeobecné podmínky aukce: tyto Všeobecné podmínky aukcí;

Zákazníci: fyzická osoba, jejíž činnost není prováděna za účelem souvisejícím s výkonem živnosti, povolání nebo podnikání;

Firma: fyzická nebo právnická osoba, jejíž činnost je prováděna pro účely související s provozováním živnosti, povolání nebo podnikání;

Produkt: jedno nebo více zboží, které je nabízené k prodeji na webových stránkách aukce;

Webové stránky aukce: Online aukční platforma, na které nabízející nakupují produkty od společnosti vidaXL;

Dražitel: Zákazník nebo Firma, kteří se registrují nebo se zaregistrovali k účasti na Aukci způsobem předepsaným společností vidaXL;

Příhoz: částka, kterou dražitel nabídl v aukci za produkt, plus daně a náklady;

Kupní smlouva: kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím při přidělení; 

Kupující: Dražitel, kterému byl příděl udělen;

Osobní údaje: (osobní) údaje, které musí Zákazník poskytnout společnosti vidaXL, aby se mohl zaregistrovat a udělat Příhoz v aukci, a které lze vysledovat k jeho/její osobě;

Přidělení: výslovné prohlášení společnosti vidaXL Kupujícímu, že Aukce, na kterou Kupující podal Příhoz, je poskytnuta Kupujícímu. Toto prohlášení může znamenat, že potvrzení bylo odesláno e-mailem;

Aukce: online aukce prostřednictvím aukční webové stránky pro prodej jednoho nebo více druhů zboží;

Prodejce: Společnost vidaXL je Prodávající ve vztahu ke Kupujícímu u veškerého zboží nabízeného na Webové stránce Aukcí;

vidaXL: vidaXL Europe B.V.

Článek 2 – Účinnost

2.1. Kromě VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK se ve vztahu mezi Prodejcem a Dražitelem uplatňují také VŠEOBECNÉ PODMÍNKY AUKCE, a to při jakékoli Aukci, při používání Webových stránek aukce, při registraci Dražitele u společnosti vidaXL pro účast v Aukci a při jakékoli uskutečněné Aukci. Jakékoli (obecné) podmínky Dražitele budou společností vidaXL odmítnuty.

2.2. V případě účasti v Aukci jsou Dražitelé povinni vůči sobě navzájem a každý Dražitel je povinen vůči společnosti vidaXL jednat v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami aukce. Dražitel se zavazuje společnosti vidaXL, že bude plně a zcela bezpodmínečně dodržovat podmínky, které společnost vidaXL prohlásila jako platné pro Aukci, a že se zdrží jakéhokoli jednání, které by mohlo poškodit zájmy společnosti vidaXL.

Článek 3 – Registrace

3.1. Abyste se mohli zúčastnit Aukce jako Dražitel, je nutné se zaregistrovat způsobem předepsaným společností vidaXL a bezpodmínečně přijmout podmínky a postupy, které společnost vidaXL pro Aukci vyhlásila. Účast v Aukci nebude v žádném případě povolena, pokud nejste oprávněni činit právní úkony nebo pokud nejste způsobilí k právním úkonům. společnost vidaXL si vyhrazuje právo kdykoli z vlastních důvodů odepřít Dražitelům právo zaregistrovat se do Aukce a (nadále) se jí účastnit a/nebo toto právo jednostranně ukončit.

3.2. Dražitel se musí na první výzvu společnosti vidaXL řádně identifikovat. Pokud tak Dražitel neučiní, nebude se moci Aukce zúčastnit.

3.3. Při registraci jste povinni poskytnout všechny informace požadované společností vidaXL úplně, správně a pravdivě a zaručit přesnost a úplnost vámi poskytnutých informací. Pokud se tyto údaje kdykoli změní, jste povinni společnost vidaXL o těchto změnách neprodleně informovat. Právo na posouzení platnosti registrace a informací poskytnutých v této souvislosti má výhradně společnost vidaXL.

3.4. Pokud máte možnost používat uživatelské jméno a heslo, jsou uživatelské jméno a heslo, které používáte v Aukci, přísně vázané na vaši osobu a nesmíte je sdělovat třetím osobám. Pokud máte důvod se domnívat, že vaše heslo zná jiná osoba, musíte o tom společnost vidaXL neprodleně informovat. Jste zodpovědní za všechny akce, které se uskuteční v Aukci a které vyplývají z použití vašeho hesla a/nebo uživatelského jména, a to i v případě jejich zneužití, pokud jste svému uživatelskému jménu a heslu nevěnovali náležitou péči. vidaXL má právo, ať už jedná jménem Prodejce nebo ne, požadovat splnění vašich platebních povinností vyplývajících z Příhozů uskutečněných s použitím vašeho uživatelského jména a hesla.

3.5. Webové stránky aukce budete moci využívat, jakmile dokončíte registraci a vytvoříte si uživatelský účet. Uživatelský účet může společnost vidaXL kdykoli s okamžitou platností zrušit, aniž by tím byly dotčeny vaše případné závazky z období před zrušením uživatelského účtu, a aniž by tím byla dotčena ustanovení těchto Všeobecných podmínek aukcí, které zůstávají v platnosti i po zrušení uživatelského účtu.

Článek 4 – Prohlášení o ochraně soukromí

4.1. Registrací na webové stránce aukce vyjadřujete, že jste se seznámili se Zásadami ochrany osobních údajů a Zásadami používání souborů cookie a že s nimi souhlasíte.

vidaXL si vyhrazuje právo zaznamenávat údaje týkající se chování Dražitele na Webových stránkách (včetně použité IP adresy), pokud existuje podezření, že došlo ke zneužití účtu Dražitele a/nebo ke zneužití Webových stránek. Další informace o tom, jak společnost vidaXL využívá osobní údaje Uchazeče, a o používání souborů cookie na Webových stránkách naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti vidaXL, které jsou k dispozici na Webových stránkách společnosti vidaXL.

Článek 5 – Průběh aukce

5.1. O přípravě a provedení aukce rozhoduje výhradně společnost vidaXL. To mimo jiné znamená, že společnost vidaXL určuje průběh událostí před aukcí a v jejím průběhu a je oprávněna bez uvedení důvodů připustit nebo nepřipustit Dražitele aukce, nevydražit jeden nebo více produktů nebo změnit (složení) produktů, neuznat Příhoz a prohlásit ho za neplatný a pozastavit, obnovit nebo zrušit Aukci a/nebo přijmout jiná opatření, která považuje za nezbytná.

5.2. Doba trvání Aukce je vyznačena na Webových stránkách aukce. Společnost vidaXL má však právo Aukci kdykoli zrušit, ukončit, pozastavit nebo prodloužit (předčasně). Pokud není Aukce otevřena pro všechny Dražitele z důvodu technických problémů, společnost vidaXL využije práva Aukci prodloužit, ale není k tomu povinna.

5.3. Dražitelé jsou povinni řídit se pokyny a instrukcemi vydanými společností vidaXL nebo jejím jménem v rámci Aukce.

5.4. Aukce proběhne v pořadí uvedeném v katalogu Aukce na Webových stránkách aukce. Společnost vidaXL má však právo se od pořadí odchýlit.

5.5. Dražitel akceptuje zvláštní podmínky, které mohou nastat během internetové Aukce, a (technické) problémy, které se mohou vyskytnout. Tyto problémy mohou zahrnovat nemožnost přístupu na Webové stránky aukce nebo ke konkrétní Aukci, nemožnost učinit Příhoz, chyby nebo závady na Webových stránkách aukce a/nebo na základním hardwaru a/nebo síťovém připojení a/nebo softwaru, který na Webových stránkách aukce běží. Kromě toho může údržba Webových stránek aukcí a/nebo základního systému znamenat, že se mohou vyskytnout problémy, které omezí přístup k Webovým stránkám aukcí a/nebo Aukci a/nebo znemožní učinění Příhozu.

Článek 6 – Popis produktů

6.1. Popisy produktů a veškeré informace na aukčních webových stránkách se zakládají na principu „nejlepšího vědomí“. Může se tedy stát, že popis Aukce bude nesprávný nebo neúplný. Dražitel bere na vědomí, že popis produktu může být nesprávný nebo neúplný, a proto nemůže z popisů a dalších informací odvozovat žádné nároky nebo práva.

Článek 7 – Příhoz

7.1. Přihazování musí probíhat způsobem uvedeným společností vidaXL na Webových stránkách aukce. Aukce probíhá podle zásady „nejvyššího příhozu“. společnost vidaXL je oprávněna kdykoli v průběhu Aukce změnit způsob jejího provádění. společnost vidaXL je oprávněna Příhoz neuznat, pokud k tomu podle názoru společnosti vidaXL existují rozumné důvody.

7.2. Přihazování učiněné Dražitelem se považuje za nabídku společnosti vidaXL. Dražitel je vázán Nabídkou, která je závazná, neodvolatelná a nepodmíněná.

Článek 8 – Uzavření kupní smlouvy

8.1. Jakýkoli Příhoz, kterou podáte v Aukci vidaXL, představuje legální nabídku na koupi produktu. Příhoz nesmíte stáhnout s výjimkou omezených případů povolených platnými právními předpisy, například pokud položka neodpovídá popisu uvedenému v souvislosti s položkou na webových stránkách.

8.2. Účast v Aukci neznamená, že zboží bude nakonec prodané Dražiteli. I když je na Webových stránkách aukce uvedeno, že se Aukce koná na základě smlouvy o nejvyšším Příhozu, nemusí to nutně vést k uzavření Kupní smlouvy.

8.3. Dražitel si je vědom, že zboží prodávané v Aukcích je majetkem společnosti vidaXL. Kupní smlouva je uzavřena mezi Kupujícím a společností vidaXL.

8.4 V případě, že (budoucí) Kupující nezakoupí Přidělený produkt(y) ve stanovené lhůtě, je (budoucí) Kupující ze zákona v prodlení a společnost vidaXL má právo písemným prohlášením rozvázat smlouvu s (budoucím) Kupujícím a/nebo prodat zakoupené zboží jedné nebo více třetím osobám. (Budoucí) Kupující je povinen nahradit společnosti vidaXL veškerou škodu způsobenou jejím porušením. Po převodu vlastnictví Přiděleného produktu(ů) na (budoucího) Kupujícího se (budoucí) Kupující už nemůže domáhat zrušení Kupní smlouvy.

8.5 Pokud koupě není možná v důsledku okolností, které jsou mimo sféru kontroly (budoucího) Kupujícího a které nelze přičítat (budoucímu) Kupujícímu (např. proto, že se koupě zmocnily třetí osoby), má společnost vidaXL právo odstoupit od smlouvy písemným prohlášením adresovaným (budoucímu) Kupujícímu. V takovém případě není společnost vidaXL povinna vůči (budoucímu) Kupujícímu učinit více než vrátit zaplacenou kupní cenu.

Článek 9 – Právo na odstoupení od smlouvy

9.1. Zákazník může odstoupit od smlouvy od okamžiku odeslání objednávky až do 14 dnů po obdržení objednávky bez udání důvodu. Společnost vidaXL se může Zákazníka zeptat na důvod odstoupení od smlouvy, ale nezavazuje ho k uvedení důvodu(ů).

9.2. Lhůta na rozmyšlenou uvedená v odstavci 1 uplyne 14 dní poté, co Zákazník nebo jím předem určená třetí osoba, která není dopravcem, obdrží produkt, nebo:

  • pokud si Zákazník objednal několik produktů ve stejné objednávce: den, kdy Zákazník nebo jím určená třetí osoba obdržela poslední produkt. Podnikatel může odmítnout objednávku více produktů s různými dodacími lhůtami, pokud o tom Zákazníka před objednáním jasně informoval;
  • pokud se doručení produktu skládá z několika zásilek nebo částí: den, kdy Zákazník nebo jím určená třetí osoba obdržela poslední zásilku nebo poslední část;
  • v případě smluv o pravidelném dodávání produktů během určitého období: den, kdy Zákazník nebo jím určená třetí osoba obdržela první produkt.

Článek 10 – Fakturace a platba

10.1. Pokud není dohodnuto jinak, musí Zákazník uhradit dlužnou částku do 3 dnů po skončení Online aukce.

10.2 Slevové kódy nelze uplatnit na produkty zakoupené v aukci.

Článek 11 – Platné právní předpisy

11.1. O těchto Všeobecných podmínkách aukcí a sporech, které mohou z Aukcí vyplynout, uplatňují se právní předpisy České republiky.

Článek 12 – Další ustanovení

12.1. společnost vidaXL si vyhrazuje právo kdykoli změnit Všeobecné podmínky aukce. V případě změn platí nové podmínky od příští Aukce. Aktuální podmínky na začátku transakce platí až do jejího dokončení. Vaše další používání Služeb po jakýchkoli změnách Všeobecných podmínek aukcí se považuje za závazný souhlas s těmito změnami.

 


Příloha/přílohy

Všeobecné podmínky aukcí