Máme jiné obchodní podmínky pro zákazníky a jiné pro pro obchodní partnery. Níže si zobrazte obchodní podmínky, které platí pro vás:

Obchodní podmínky pro zákazníky

Aktualizováno: 2021-09-02

Tyto Všeobecné obchodní podmínky sítě Thuiswinkel.org byly vypracovány po konzultaci s nizozemským Svazem spotřebitelů (Consumentenbond) v rámci Koordinační skupiny pro samoregulaci (CZ) při Sociální a hospodářské radě a nabudou platnost 1. června 2014

Obsah

Článek 1 – Definice

Článek 2 – Totožnost obchodníka

Článek 3 – Použitelnost

Článek 4 – Nabídka

Článek 5 – Smlouva

Článek 6 – Právo na odstoupení od smlouvy

Článek 7 – Povinnosti zákazníků během lhůty pro odstoupení od smlouvy

Článek 8 – Zákazníci, kteří uplatní právo na odstoupení od smlouvy, a související náklady

Článek 9 – Povinnosti obchodníků v případě odstoupení od smlouvy

Článek 10 – Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy

Článek 11 – Cena

Článek 12 – Plnění smlouvy a dodatečná záruka

Článek 13 – Dodání a provádění smlouvy

Článek 14 – Transakce s prodlouženou dobou trvání: doba trvání, ukončení a prodloužení

Článek 15 – Platba

Článek 16 – Řešení stížností

Článek 17 – Spory

Článek 18 – Ručení

Článek 19 – Dodatečná nebo jiná ustanovení

Článek 20 – Změna všeobecných obchodních podmínek Thuiswinkel.org

Článek 1 – Definice

V těchto podmínkách platí tyto definice:

 1. doplňková dohoda: dohoda, ve které spotřebitel získává výrobky, digitální obsah nebo služby prostřednictvím smlouvy uzavřené na dálku a obchodník nebo třetí strana dodává tyto výrobky, digitální obsah nebo služby v souladu s dohodou mezi touto třetí stranou a obchodníkem,
 2. lhůta pro odstoupení: lhůta, během níž může spotřebitel využít svého práva na odstoupení od smlouvy,
 3. spotřebitel: fyzická osoba, která nejedná za účelem obchodního styku, výkonu povolání nebo podnikání,
 4. den: kalendářní den,
 5. digitální obsah: údaje, které jsou vytvářeny a dodávány v digitální podobě,
 6. transakce s prodlouženou dobou trvání: smlouva uzavřená na dálku týkající se série výrobků a/nebo služeb, podle níž je povinnost dodávat a/nebo nakupovat rozložena na určité období,
 7. trvalý nosič: všechny prostředky – včetně e-mailů – umožňující spotřebiteli nebo obchodníkovi uchovávat informace, které jsou určeny přímo jemu, způsobem, který usnadňuje jejich budoucí použití nebo nahlížení do nich po dobu, jež je v souladu s cílem, pro který jsou informace určeny, a který umožňuje nezměněnou reprodukci uložených informací,
 8. právo odstoupit od smlouvy: možnost, aby spotřebitel odstoupil od smlouvy uzavřené na dálku ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy,
 9. obchodník: fyzická nebo právnická osoba, která je členem sítě Thuiswinkel.org a nabízí výrobky, digitální obsah (či přístup k němu) a/nebo služby spotřebitelům na dálku,
 10. smlouva uzavřená na dálku: smlouva uzavřená mezi obchodníkem a spotřebitelem v rámci systému umožňujícího prodej výrobků, digitálního obsahu a/nebo služeb na dálku, na jejímž základě se výhradně nebo částečně využívá jedna nebo více technik komunikace na dálku až do okamžiku uzavření smlouvy,
 11. vzorový formulář pro právo odstoupit od smlouvy: evropský vzorový formulář pro právo odstoupit od smlouvy, který je obsažen v dodatku I těchto podmínek,
 12. technika komunikace na dálku: metody, které mohou být použity pro komunikaci týkající se nabídky předložené obchodníkem a uzavření smlouvy, aniž by spotřebitel a obchodník museli být současně na stejném místě.

Článek 2 – Totožnost obchodníka

Název obchodníka: vidaXL Europe B.V. Obchoduje pod názvem: vidaXL.cz

Sídlo: Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK, Venlo, Nizozemsko

E-mailová adresa: https://vidaxl.zendesk.com/hc/cs/requests/new?ticket_form_id=360000487960

Číslo člena obchodní komory: 09188362

Daňové identifikační číslo: NL820055220B01

Článek 3 – Použitelnost

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na každou nabídku obchodníka a na každou smlouvu uzavřenou na dálku mezi obchodníkem a spotřebitelem.
 2. Před uzavřením smlouvy na dálku bude znění těchto všeobecných obchodních podmínek zpřístupněno spotřebiteli. Není-li to rozumně možné, obchodník před uzavřením smlouvy na dálku uvede, jakým způsobem jsou všeobecné obchodní podmínky k dispozici k nahlédnutí v jeho prostorách a že budou spotřebiteli na jeho žádost co nejdříve bezplatně zaslány.
 3. Pokud je smlouva uzavřena elektronicky, pak na rozdíl od předchozího odstavce a před uzavřením smlouvy uzavřené na dálku bude spotřebiteli poskytnuto znění těchto všeobecných obchodních podmínek elektronicky tak, aby si je mohl snadno uložit na trvalém nosiči dat. Není-li to rozumně možné, obchodník před uzavřením smlouvy na dálku uvede, kde lze obecné obchodní podmínky získat v elektronické podobě a že budou spotřebiteli na jeho žádost zaslány bezplatně, a to buď elektronicky, nebo jiným způsobem.
 4. V případech, kdy se vedle těchto všeobecných obchodních podmínek použijí zvláštní podmínky týkající se výrobku nebo služby, se obdobně použije druhý a třetí odstavec a spotřebitel se může vždy odvolat na relevantní podmínku, která je pro něj v případě neslučitelnosti nejvýhodnější.

Článek 4 – Nabídka

 1. Pokud má nabídka omezenou dobu platnosti nebo podléhá určitým podmínkám, bude to v ní výslovně uvedeno.
 2. Nabídka obsahuje úplný a přesný popis nabízených výrobků, digitálního obsahu a/nebo služeb. Popis je dostatečně podrobný na to, aby spotřebitel mohl nabídku řádně posoudit. Pokud obchodník využívá ilustrace, jedná se o věrnou podobu nabízených výrobků a/nebo služeb. Obchodník není vázán zjevnými chybami nebo chybami v nabídce.
 3. Každá nabídka obsahuje informace, které spotřebiteli objasňují, jaká práva a povinnosti souvisejí s přijetím nabídky.

Článek 5 – Smlouva

 1. Smlouva bude s výhradou ustanovení odstavce 4 uzavřena okamžikem, kdy spotřebitel nabídku přijme a budou splněny stanovené podmínky.
 2. Pokud spotřebitel nabídku přijal elektronicky, obchodník neprodleně potvrdí přijetí nabídky elektronicky. Spotřebitel může smlouvu zrušit, dokud obchodník její přijetí nepotvrdil.
 3. Je-li smlouva uzavřena elektronicky, obchodník přijme vhodná technická a organizační opatření k zajištění elektronického přenosu dat a bezpečného webového prostředí. Je-li spotřebitel schopen platit elektronicky, obchodník přijme vhodná bezpečnostní opatření.
 4. Obchodník může v zákonném rámci získat informace o schopnosti spotřebitele plnit své platební povinnosti i o skutečnostech a faktorech, které jsou důležité pro odpovědné uzavření smlouvy na dálku. Dává-li tento průzkum obchodníkovi řádné důvody k odmítnutí uzavřít smlouvu, má právo odmítnout objednávku nebo žádost nebo navázat její provedení na zvláštní, odůvodněné podmínky.
 5. Nejpozději při dodání výrobku, služby nebo digitálního obsahu písemně nebo takovým způsobem, aby je bylo možné uchovávat na dostupném trvalém nosiči, zašle obchodník spotřebiteli tyto informace:
 • adresu sídla obchodníka, kde může spotřebitel podat stížnost,
 • podmínky, za nichž může spotřebitel využít práva na odstoupení od smlouvy, a způsob, jakým tak učiní, nebo jasné prohlášení týkající se vyloučení práva na odstoupení od smlouvy,
 • cinformace o zárukách a stávajícím poprodejním servisu,
 • cenu, včetně všech daní z výrobku, služby nebo digitálního obsahu, náklady na dodání, pokud je to relevantní, a způsob platby, dodání nebo provedení smlouvy uzavřené na dálku,
 • požadavky na ukončení smlouvy, pokud trvání smlouvy přesahuje jeden rok nebo pokud je smlouva uzavřena na dobu neurčitou,
 • fmá-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy, vzorový formulář pro právo odstoupit od smlouvy.

 1. V případě smlouvy s prodlouženou dobou trvání se ustanovení předchozího odstavce vztahuje pouze na první dodávku.

Článek 6 – Právo na odstoupení od smlouvy

Při dodání výrobků

 1. Při nákupu výrobků má spotřebitel právo vypovědět smlouvu bez udání důvodu po dobu nejméně 14 dnů. Obchodník může spotřebitele požádat o uvedení důvodů, ale spotřebitel není povinen to učinit.
 2. Lhůta stanovená v odst. 1 začíná dnem následujícím po dni, kdy byl výrobek přijat spotřebitelem nebo třetí osobou určenou spotřebitelem, která není přepravující osobou, nebo:
 • pokud si spotřebitel objednal více výrobků: dnem, kdy spotřebitel nebo třetí strana určená spotřebitelem obdržela poslední výrobek. Obchodník může odmítnout objednávku zahrnující několik výrobků s různými dodacími lhůtami, pokud o tom spotřebitele jasně informoval před procesem objednávky,
 • pokud dodávka výrobku zahrnuje různé dodávky nebo části: dnem, kdy spotřebitel nebo třetí strana určená spotřebitelem obdržela poslední dodávku nebo poslední část,
 • u smluv o pravidelném dodávání výrobků během daného období: dnem, kdy spotřebitel nebo třetí osoba určená spotřebitelem obdržela poslední výrobek.

Při dodání služeb a digitálního obsahu, který není dodáván na hmotném nosiči:

 1. spotřebitel má právo bez udání důvodu zrušit smlouvu o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, po dobu nejméně čtrnácti dnů. Obchodník může spotřebitele požádat o uvedení důvodů, ale spotřebitel není povinen to učinit.
 2. Lhůta stanovená v odst. 3 začíná dnem následujícím po uzavření smlouvy.

Prodloužená lhůta pro odstoupení od smlouvy pro výrobky, služby a digitální obsah, který není dodáván na hmotném nosiči, v případě, že spotřebitel nebyl informován o právu odstoupit od smlouvy:

 1. Pokud obchodník neposkytl spotřebiteli povinné informace o právu na odstoupení od smlouvy nebo pokud nebyl poskytnut vzorový formulář, lhůta pro odstoupení od smlouvy končí dvanáct měsíců po uplynutí původně stanovené lhůty pro odstoupení od smlouvy na základě předchozích odstavců tohoto článku.
 2. Pokud obchodník poskytl spotřebiteli informace uvedené v předchozím odstavci do dvanácti měsíců ode dne počátku původní lhůty pro odstoupení od smlouvy, lhůta pro odstoupení od smlouvy končí 14 dnů ode dne, kdy spotřebitel tyto informace obdržel.

Článek 7 – Povinnosti zákazníků během lhůty pro odstoupení od smlouvy

 1. Během lhůty pro odstoupení od smlouvy musí spotřebitel s výrobkem a jeho obalem zacházet opatrně. Výrobek vybalí nebo použije pouze v míře nezbytné k posouzení povahy, vlastností a účinnosti výrobku. Lze vycházet z toho, že spotřebitel může s výrobkem manipulovat a kontrolovat jej pouze stejným způsobem, jakým by to směl činit v obchodě.
 2. Spotřebitel odpovídá pouze za takové znehodnocení výrobku, které je důsledkem toho, že s výrobkem zacházel jinak, než je povoleno v odst. 1.
 3. Spotřebitel neodpovídá za znehodnocení výrobku, pokud mu obchodník před uzavřením smlouvy neposkytl všechny zákonem závazné informace o právu odstoupit od smlouvy.

Článek 8 – Zákazníci, kteří uplatní právo na odstoupení od smlouvy, a související náklady

 1. Spotřebitel, který chce uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, oznámí tuto skutečnost obchodníkovi v příslušné lhůtě prostřednictvím příslušného vzorového formuláře od smlouvy nebo jiným jednoznačným způsobem.
 2. Co nejrychleji, nejpozději však do 14 dnů ode dne oznámení uvedeného v odst. 1, spotřebitel vrátí výrobek nebo jej předá obchodníkovi (či jeho zástupci). To není nutné, pokud obchodník nabídl, že si výrobek vyzvedne sám. Spotřebitel v každém případě dodrží lhůtu pro vrácení zboží, pokud výrobek odešle zpět před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 3. Spotřebitel vrací výrobek s veškerým příslušným příslušenstvím, v původním stavu a v původním obalu, je-li to rozumně možné, a v souladu s přiměřenými a jasnými pokyny poskytnutými obchodníkem.
 4. Riziko a důkazní břemeno pro správný a včasný výkon práva na odstoupení od smlouvy spočívá na spotřebiteli.
 5. Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení výrobku. Pokud obchodník neprohlásil, že tyto náklady nese spotřebitel, nebo pokud projeví ochotu nést tyto náklady sám, není spotřebitel povinen nést náklady na vrácení zboží.
 6. Pokud spotřebitel uplatní své právo odstoupit od smlouvy poté, co nejprve výslovně požádal, aby byla poskytnutá služba nebo dodávka plynu, vody nebo elektřiny, které nejsou připraveny k prodeji, během doby odstoupení od smlouvy provedena v omezeném objemu nebo v určitém množství, dluží obchodníkovi peněžní částku, jež poměrně odpovídá části smlouvy, kterou obchodník splnil k okamžiku odstoupení od smlouvy, ve srovnání s plněním smlouvy v plném rozsahu.
 7. Spotřebitel nenese žádné náklady na provádění služeb nebo dodávky vody, plynu nebo elektřiny, které nejsou připraveny k prodeji – v omezeném objemu nebo množství – nebo na dodávky městského ústředního vytápění, pokud:
 • obchodník neposkytl spotřebiteli povinné informace o právu na odstoupení od smlouvy, nákladech splatných v případě odstoupení od smlouvy nebo vzorovém formuláři pro právo na odstoupení od smlouvy nebo:
 • se spotřebitel výslovně nezeptal na zahájení provádění služby nebo dodávky plynu, vody, elektřiny nebo městského ústředního vytápění v době odstoupení od smlouvy.
 1. Spotřebitel nenese žádné náklady na úplné nebo částečné dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, pokud:
 • před dodáním výslovně nesouhlasil s tím, že začne plnit smlouvu před koncem lhůty pro odstoupení,
 • neuznal ztrátu práva na odstoupení od smlouvy po udělení svolení, nebo
 • obchodník toto prohlášení spotřebitele opomenul potvrdit.
 1. Uplatní-li spotřebitel své právo odstoupit od smlouvy, jsou všechny doplňkové dohody právně zrušeny.

Článek 9 – Povinnosti obchodníků v případě odstoupení od smlouvy

 1. Umožňuje-li obchodník spotřebiteli oznámit odstoupení od smlouvy elektronickými prostředky, zašle ihned po obdržení takového prohlášení potvrzení o přijetí.
 2. Obchodník uhradí spotřebiteli okamžitě všechny platby včetně nákladů na dodání, které mu účtoval za vrácený výrobek, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy spotřebitel oznámil odstoupení. S výjimkou případů, kdy obchodník nabídl, že si výrobek vyzvedne sám, může vrácení peněz odložit, dokud výrobek neobdrží, nebo dokud spotřebitel neprokáže, že výrobek vrátil, podle toho, co nastane dříve.
 3. Při vrácení peněz použije obchodník stejnou platební metodu, kterou původně použil spotřebitel, pokud ten nesouhlasí s jinou metodou. Vrácení peněz je pro spotřebitele bezplatné.
 4. Pokud si spotřebitel zvolil dražší způsob dodání místo nejlevnějšího standardního dodání, nemusí obchodník vracet dodatečné náklady na dražší způsob dodání.

Článek 10 – Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy

Obchodník může vyloučit právo na odstoupení od smlouvy u následujících výrobků a služeb, avšak pouze tehdy, pokud to obchodník jasně uvedl při podávání nabídky nebo alespoň v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy:

 1. výrobky nebo služby, jejichž ceny podléhají výkyvům na finančním trhu, na které nemá obchodník žádný vliv a které mohou nastat v době odstoupení od smlouvy,
 2. smlouvy uzavřené během veřejné dražby. Veřejná dražba je definována jako způsob prodeje, kdy obchodník nabízí výrobky, digitální obsah a/nebo služby na dražbě pod vedením dražitele a kdy je úspěšný kupující povinen výrobky, digitální obsah a/nebo služby zakoupit,
 3. smlouvy o poskytování služeb po úplném dokončení služby, avšak pouze tehdy, pokud:
 • provádění začalo výslovným předchozím souhlasem spotřebitele a
 • spotřebitel prohlásil, že přišel o své právo na odstoupení od smlouvy, jakmile ji obchodník v plném rozsahu splnil,
 1. cestovní balíčky, zájezdy a zájezdy uvedené v článku 7:500 nizozemského občanského zákoníku a smlouvy o přepravě cestujících,
 2. smlouvy o poskytování služeb poskytujících přístup k ubytování, pokud smlouva již stanovuje určité datum nebo období provádění a jinak než pro účely ubytování, přepravy zboží, pronájmu automobilů a stravování,
 3. smlouvy týkající se volnočasových aktivit, pokud smlouva již stanovuje určité datum nebo dobu provádění,
 4. výrobky vyrobené podle specifikací spotřebitele, které nebyly prefabrikované a byly vyrobeny na základě konkrétní volby nebo rozhodnutí spotřebitele nebo které jsou jasně určeny konkrétní osobě,
 5. rychle se kazící výrobky nebo výrobky s omezenou dobou použitelnosti,
 6. zapečetěné výrobky, které z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny nejsou vhodné k vrácení a jejichž pečeť byla po dodání porušena,
 7. výrobky, které byly vzhledem ke své povaze nevratně smíchány s jinými výrobky,
 8. alkoholické nápoje, jejichž cena byla dohodnuta při uzavírání smlouvy, ale jejichž dodání může proběhnout až po 30 dnech a jejichž skutečná hodnota závisí na kolísání trhu, na které nemá obchodník žádný vliv,
 9. zapečetěné zvukové/videozáznamy a počítačové přístroje, jejichž pečeť byla po dodání porušena,
 10. dodávání digitálního obsahu na jiném než materiálním nosiči, avšak pouze tehdy, pokud:
 • dodávka byla zahájena výslovným předchozím souhlasem spotřebitele a
 • spotřebitel prohlásil, že to znamená, že ztratil právo na odstoupení od smlouvy.

Článek 11 – Cena

 1. Během doby platnosti uvedené v nabídce se ceny nabízených výrobků a/nebo služeb nezvýší, s výjimkou změn sazeb DPH.
 2. V rozporu se zněním předchozího odstavce může obchodník nabízet výrobky nebo služby za proměnlivé ceny v případech, kdy tyto ceny podléhají výkyvům na finančním trhu, na který obchodník nemá žádný vliv. Nabídka musí odkazovat na tuto souvislost s výkyvy a na skutečnost, že všechny uvedené ceny jsou doporučenými cenami.
 3. Zvýšení cen do 3 měsíců od uzavření smlouvy je přípustné pouze v případě, že je výsledkem zákonných předpisů nebo ustanovení.
 4. Zvýšení cen více než 3 měsíce po uzavření smlouvy je povoleno pouze tehdy, pokud to obchodník stanovil a pokud
 • je výsledkem právních předpisů nebo ustanovení nebo
 • spotřebitel je oprávněn ukončit smlouvu dnem nabytí účinku zvýšení ceny.
 1. Ceny uvedené v nabídkách výrobků nebo služeb zahrnují DPH.

Článek 12 – Plnění smlouvy a dodatečná záruka

 1. Obchodník zaručuje, že výrobky a/nebo služby splňují smlouvu, specifikace uvedené v nabídce, přiměřené požadavky na spolehlivost a/nebo použitelnost a zákonná ustanovení a/nebo vládní předpisy, které existovaly ke dni uzavření smlouvy. Pokud se tak strany dohodnou, obchodník také zaručuje, že výrobek je vhodný pro jiné než běžné určení.
 2. Zvláštní záruční ujednání nabízené obchodníkem, výrobcem nebo dovozcem nesmí nikdy ovlivnit zákonná práva a nároky, které může spotřebitel uplatnit vůči obchodníkovi na základě smlouvy, pokud obchodník nesplnil svou část smlouvy.
 3. Zvláštní záruka je definována jako libovolný závazek obchodníka, jeho dodavatele, dovozce nebo výrobce, který přiznává spotřebiteli práva nebo nároky přesahující práva stanovená zákonem pro případ, že nesplní svou část smlouvy.

Článek 13 – Dodání a provádění smlouvy

 1. Obchodník bude při přijímání a provádění objednávek výrobků a při posuzování žádostí o poskytnutí služeb postupovat s maximální možnou péčí.
 2. Za místo dodání se považuje adresa, kterou spotřebitel sdělí obchodníkovi.
 3. S přihlédnutím k tomu, co je uvedeno v článku 4 těchto všeobecných obchodních podmínek, splní obchodník přijaté objednávky bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději do 30 dnů, pokud nebude dohodnuta jiná dodací lhůta. Pokud dojde ke zpoždění dodávky, nebo pokud dodávku nelze provést, nebo pouze částečně, bude o tom spotřebitel informován nejpozději 30 dnů po zadání objednávky. V takovém případě má spotřebitel právo na bezplatné zrušení smlouvy a právo na případnou náhradu škody.
 4. Po zrušení v souladu s předchozím odstavcem vrátí obchodník spotřebiteli okamžitě zaplacenou částku.
 5. Riziko poškození a/nebo ztráty výrobků nese obchodník až do okamžiku dodání spotřebiteli nebo zástupci, kterého spotřebitel předem určil a oznámil obchodníkovi, není-li výslovně dohodnuto jinak.

Článek 14 – Transakce s prodlouženou dobou trvání: doba trvání, ukončení a prodloužení

Ukončení

 1. Spotřebitel má právo kdykoli ukončit smlouvu na dobu neurčitou, která byla uzavřena na pravidelné dodávky výrobků (včetně elektřiny) nebo služeb, s výhradou dohodnutých pravidel pro ukončení smlouvy a výpovědní lhůty nepřesahující jeden měsíc.
 2. Spotřebitel má právo kdykoli ukončit smlouvu na dobu určitou, která byla uzavřena na pravidelné dodávky výrobků (včetně elektřiny) nebo služeb na konci určité doby s výhradou dohodnutých pravidel pro ukončení smlouvy a výpovědní lhůty nepřesahující jeden měsíc.
 3. Pokud jde o smlouvy popsané v prvních dvou odstavcích, může je spotřebitel:
 • kdykoli ukončit a neomezovat se na ukončení v určitou dobu nebo během určitého období,
 • ukončit stejným způsobem, jakým byly uzavřeny,
 • ukončit vždy se stejnou výpovědní lhůtou, jaká je stanovena pro obchodníka.

Prodloužení

 1. Smlouva na dobu určitou, která byla uzavřena na pravidelné dodávky výrobků (včetně elektřiny) nebo služeb, nesmí být automaticky prodloužena nebo obnovena na dobu určitou.
 2. Odchylně od ustanovení předchozího odstavce může být smlouva na dobu určitou, která byla uzavřena za účelem pravidelného doručování deníků, týdeníků nebo časopisů, automaticky prodloužena na dobu určitou nepřesahující tři měsíce, pokud má spotřebitel možnost ukončit tuto prodlouženou smlouvu ke konci prodloužení s výpovědní dobou nepřesahující jeden měsíc.
 3. Smlouva na dobu určitou uzavřená za účelem pravidelného dodání výrobků nebo poskytování služeb může být automaticky prodloužena na dobu neurčitou pouze tehdy, má-li spotřebitel právo kdykoli ukončit smlouvu s výpovědní dobou nepřesahující jeden měsíc a v případě smlouvy o dodávání deníků, týdeníků nebo časopisů pravidelně, avšak méně než jednou měsíčně, s dobou nepřesahující tři měsíce.
 4. Smlouva na dobu určitou o pravidelném dodávání deníků, týdeníků nebo časopisů (zkušební nebo seznamovací předplatné) nebude automaticky prodloužena a automaticky skončí na konci zkušební doby nebo úvodní doby.

Trvání

 1. Pokud je doba trvání smlouvy delší než jeden rok, má spotřebitel po uplynutí jednoho roku vždy právo ukončit smlouvu s výpovědní dobou nepřesahující jeden měsíc, ledaže by přiměřenost a spravedlnost velely, že předčasné ukončení smlouvy by bylo nepřijatelné.

Článek 15 – Platba

 1. Není-li ve smlouvě nebo v doplňkových podmínkách stanoveno žádné jiné datum, měly by být částky splatné spotřebitelem zaplaceny do 14 dnů od začátku lhůty pro odstoupení od smlouvy nebo – není-li lhůta pro odstoupení od smlouvy stanovena – do 14 dnů od uzavření smlouvy. V případě smlouvy o poskytování služby začíná tato 14denní lhůta běžet dnem následujícím po dni, kdy spotřebitel obdržel potvrzení smlouvy.
 2. Při prodeji výrobků spotřebitelům nesmějí obecné obchodní podmínky nikdy stanovit zálohu přesahující 50 %. Je-li stanovena záloha, spotřebitel se nemůže dovolávat žádných práv v souvislosti s provedením dotyčné objednávky nebo služby před uhrazením stanovené zálohy.
 3. Spotřebitel je povinen neprodleně oznámit obchodníkovi veškeré nepřesnosti v poskytnutých nebo uvedených údajích o platbách.
 4. Nesplní-li spotřebitel svou platební povinnost včas poté, co jej obchodník informoval o opožděné platbě, má spotřebitel 14 dnů na splnění platební povinnosti; není-li platba provedena v této 14denní lhůtě, zvyšuje se dlužná částka o zákonné úroky a obchodník má právo účtovat přiměřené mimosoudní náklady na inkaso, které mu vznikly. Tyto náklady na výběr činí nanejvýš: 15 % nezaplacených částek až do výše 2 500 eur, 10 % za dalších 2 500 eur a 5 % za dalších 5 000 eur, minimálně však 40 eur. Obchodník se může odchýlit od těchto částek a procent způsobem, který je příznivý pro spotřebitele.

Článek 16 – Řešení stížností

 1. Obchodník stanoví postup vyřizování stížností, který bude dostatečně zveřejněn, a vyřídí stížnost v souladu s tímto postupem.
 2. Spotřebitel, který zjistil nedostatky v provádění smlouvy, musí veškeré stížnosti neprodleně oznámit obchodníkovi, a to v plném rozsahu a s jasným popisem.
 3. Odpověď na stížnosti podané obchodníkovi bude poskytnuta ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení. Pokud se předpokládá, že stížnost bude vyžadovat delší dobu zpracování, obchodník odpoví do 14 dnů a potvrdí přijetí a uvede, kdy může spotřebitel očekávat podrobnější odpověď.
 4. Stížnost na výrobek, službu nebo službu obchodníka lze rovněž podat prostřednictvím reklamačního formuláře na stránce spotřebitele na internetových stránkách Thuiswinkel.org na adrese www.thuiswinkel.org.

Stížnost pak bude zaslána jak dotčenému obchodníkovi, tak Thuiswinkel.org.

 1. Stížnost, kterou nelze společným úsilím vyřešit v přiměřené lhůtě nebo do 3 měsíců od jejího podání, se stává sporem, na který se vztahuje systém řešení sporů.

Článek 17 – Spory

 1. Smlouvy uzavřené mezi obchodníkem a spotřebitelem, které podléhají těmto všeobecným obchodním podmínkám, se řídí pouze nizozemským právem.
 2. Spory mezi spotřebitelem a obchodníkem ohledně uzavření nebo výkonu smluv týkajících se výrobků a služeb, které má tento obchodník dodat, mohou být předloženy výboru pro řešení sporů na adrese Geschillencommissie Thuiswinkel, P.O. Box 90600, 2509 LP, Haag, Nizozemsko (www.sgc.nl). Může tak učinit buď spotřebitel, nebo obchodník s přihlédnutím k tomu, co je uvedeno níže.
 3. Výbor pro řešení sporů se bude sporem zabývat pouze tehdy, pokud spotřebitel nejprve bez zbytečného odkladu sdělil svou stížnost obchodníkovi.
 4. Spor by měl být Výboru pro řešení sporů předložen v písemné podobě nejpozději do tří měsíců od vzniku sporu.
 5. Pokud chce spotřebitel předložit spor Výboru pro řešení sporů, je obchodník touto volbou vázán. Pokud si toto řešení přeje obchodník, spotřebitel na jeho písemnou žádost uvede, zda s tím souhlasí, nebo zda dává přednost tomu, aby spor řešil příslušný soud. Pokud spotřebitel neoznámí obchodníkovi svou volbu ve lhůtě pěti týdnů, má obchodník právo předložit spor příslušnému soudu.
 6. Rozhodnutí Výboru pro řešení sporů se řídí podmínkami určenými v jeho předpisech. Rozhodnutí Výboru pro řešení sporů mají formu závazného doporučení.
 7. Výbor pro řešení sporů se nebude zabývat sporem nebo své angažmá ukončí, pokud bylo obchodníkovi povoleno pozastavení plateb, zbankrotoval nebo skutečně ukončil obchodní činnost dříve, než se Výbor během svého zasedání zabýval sporem a než vydal konečné rozhodnutí.
 8. Pokud je vedle Výboru pro řešení sporů sítě Thuiswinkel uznán jiný příslušný výbor pro řešení spory nebo výbor, který je přidružen k nizozemské Nadaci pro výbory pro spory pro spotřebitelské záležitosti (Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken, SGC) nebo k nizozemskému Institutu pro stížnosti na finanční služby (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Kifid), má výbor pro spory sítě Thuiswinkel přednostně pravomoc rozhodovat spory, které se týkají především způsobu prodeje nebo poskytování služeb na dálku. U všech ostatních sporů rozhoduje výbor pro spory, který je přidružen k SGC nebo Kifid.

Článek 18 – Ručení

 1. Thuiswinkel.org zaručuje plnění povinností svých členů v souvislosti se závaznými doporučeními, které jim ukládá Výbor pro řešení sporů sítě Thuiswinkel, pokud se člen nerozhodne předložit závazné doporučení k ověření soudem do dvou měsíců od jeho vydání. V případě soudního ověření skončí pozastavení ručení a ručení znovu nabude účinnosti, jakmile se rozhodnutí soudu stane konečným a účinným, čímž soud fakticky potvrdí, že závazné doporučení má závazný účinek. Thuiswinkel.org. uhradí spotřebiteli až 10 000 eur za každé závazné doporučení. V případě částek vyšších než 10 000 eur za každé závazné doporučení bude vyplacena částka 10 000 eur. Pokud je částka vyšší než 10 000 eur, vynaloží síť Thuiswinkel.org přiměřené úsilí k tomu, aby člena přiměla splnit závazné doporučení.
 2. Uplatnění tohoto ručení vyžaduje, aby spotřebitel u sítě Thuiswinkel.org podal písemné odvolání a převedl na ni svou pohledávku vůči obchodníkovi. Pokud pohledávka vůči obchodníkovi přesáhne částku 10 000 eur, bude spotřebiteli nabídnuta možnost převést pohledávku vůči obchodníkovi nad částku 10 000 eur na síť Thuiswinkel.org a ta ji následně bude soudně vymáhat vlastním jménem a na vlastní náklady. 

Článek 19 – Dodatečná nebo jiná ustanovení

Dodatečná ustanovení nebo ustanovení, která se liší od těchto všeobecných obchodních podmínek, nesmějí být k újmě spotřebitele a měla by být zaznamenána písemně nebo takovým způsobem, aby je spotřebitelé mohli snadno uchovávat na trvalém nosiči.

Článek 20 – Změna všeobecných obchodních podmínek Thuiswinkel.org

 1. Thuiswinkel.org tyto všeobecné obchodní podmínky změní pouze po konzultaci s nizozemským Svazem spotřebitelů (Consumentenbond).
 2. Změny těchto obchodních podmínek vstoupí v platnost až poté, co budou zveřejněny vhodným způsobem, za předpokladu, že pokud změny nastanou během platnosti nabídky, budou mít přednost ustanovení, která jsou pro spotřebitele výhodnější.

Thuiswinkel.org

P.O. Box 7001, 6710 CB EDE, Nizozemsko.

Práva lze odvozovat pouze na základě nizozemské verze těchto všeobecných podmínek.

 

Dodatek I: Vzor formuláře pro právo odstoupit od smlouvy

Vzor formuláře pro právo odstoupit od smlouvy

(tento formulář vyplňte a vraťte pouze v případě, že chcete od smlouvy odstoupit)

-  Adresát: Vida XL B.V.

Mary Kingsleystraat 1

5928 SK Venlo, Limburg

The Netherlands

webservice@vidaxl.cz

-  Tímto Vás informuji, že s ohledem na naši smlouvu týkající se

prodeje těchto výrobků: [popis výrobku]*

dodání následujícího digitálního obsahu: [popis digitálního obsahu]*

poskytování těchto služeb: [popis služby]*

uplatňuji své právo na odstoupení.

-  Objednáno dne* /přijato dne* [datum objednání služeb nebo přijetí zboží]

-  [Jméno spotřebitele]

-  [Adresa spotřebitele]

-  [Podpis spotřebitele] (pouze pokud je tento formulář předáván v tištěné podobě)

 

*Nehodící se škrtněte nebo poskytněte doplňující informace.

 

Obchodní podmínky pro obchodní partnery

Poslední aktualizace: 2023-12-08

 

Obsah:

Článek 1 – Definice

Článek 2 – Identita podnikatele

Článek 3 – Účinnost

Článek 4 – Nabídka

Článek 5 – Smlouva

Článek 6 – Oceňování

Článek 7 – Plnění smlouvy a dodatečná záruka

Článek 8 – Dodání a provedení

Článek 9 – Prodloužené transakce: doba trvání, ukončení a prodloužení

Článek 10 – Platba

Článek 11 – Výhrada vlastnictví

Článek 12 – Odpovědnost

Článek 13 – Reklamační řád

Článek 14 – Spory

 

Článek 1 – Definice

V těchto podmínkách použijeme následující termíny a definice:

1. Den: kalendářní den,

2. Digitální obsah: data, která jsou vytvářená nebo doručovaná v digitální podobě;

3. Dlouhodobá smlouva: smlouva, která zajišťuje pravidelné dodávky zboží, služeb a/nebo digitálního obsahu během specifického období;

4. Trvalé médium: jakýkoli nástroj – včetně e-mailu, který umožňuje zákazníkovi nebo podnikateli ukládat informace, které jsou mu osobně adresovány, způsobem, který umožňuje budoucí konzultaci nebo použití během období, které je v souladu s cílem, pro který jsou informace určeny a umožňuje nezměněnou reprodukci uložených informací;

5. Zákazník: fyzická nebo právnická osoba, která jedná jako profesionál a/nebo jménem společnosti;

6. Podnikatel: fyzická nebo právnická osoba, která nabízí produkty, digitální obsah (přístup k němu) a/nebo služby zákazníkům na dálku;

7. Smlouva na dálku:  smlouva uzavřená mezi podnikatelem a zákazníkem v rámci organizovaného systému prodeje produktů na dálku, digitálního obsahu a/nebo služeb, přičemž se výlučně nebo částečně používá jedna nebo více technik pro komunikaci na dálku, a to až do uzavření smlouvy;

8. Písemně: v těchto podmínkách zahrnuje výraz „písemně“ komunikaci prostřednictvím e-mailu a faxu, pokud je totožnost odesílatele a integrita e-mailu dostatečně jistá;

9. Technika komunikace na dálku: zdroj, který lze použít k uzavření smlouvy, aniž by se zákazník a podnikatel museli setkat současně na stejném místě;

10. Web: webový obchod podnikatele, na kterém se nabízí zboží a služby, které si mohou zákazníci koupit;

11. Platforma: vnější prostředí, ve kterém mohou podnikatelé nabízet zboží a služby, které si mohou zákazníci koupit.

Článek 2 – Identita podnikatele

Společnost s ručením omezeným vidaXL Europe B.V. se sídlem na adrese Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK Venlo, Nizozemsko. Působí v Nizozemsku pod identifikačním číslem k dani: NL820055220B01, obchoduje pod číslem obchodní komory: 09188362.

Článek 3 – Účinnost

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na každou nabídku podnikatele a každou smlouvu na dálku mezi podnikatelem a zákazníkem.

2. Pokud zákazník ve svém zadání zahrne ustanovení nebo podmínky, které se odchylují od všeobecných obchodních podmínek nebo se v nich neobjevují, pak se ustanovení nebo podmínky vztahují na podnikatele pouze v případě, že jsou výslovně písemně přijaty.

3. Znění těchto podmínek se zákazníkovi zpřístupní před uzavřením smlouvy na dálku. Pokud to není rozumně možné, podnikatel před uzavřením smlouvy na dálku uvede, jak lze u obchodníka konzultovat všeobecné obchodní podmínky, a uvede možnost, že je možné je co nejdříve bezplatně zaslat na žádost zákazníka.

4. Pokud je smlouva uzavřená na dálku elektronicky, je možné, že na rozdíl od předchozího odstavce a před uzavřením smlouvy na dálku může být znění těchto všeobecných obchodních podmínek zpřístupněno zákazníkovi elektronickými prostředky tak, že je zákazník může jednoduchým způsobem uložit na trvalý datový nosič. Pokud to není rozumně možné, bude před uzavřením smlouvy na dálku uvedeno, kde lze podmínky konzultovat elektronickými prostředky a že na žádost zákazníku budou bezplatně zaslány elektronicky nebo jiným způsobem.

5. Pouze a do té míry, pokud je jedno z ustanovení těchto všeobecných podmínek neplatné, musí být příslušné ustanovení vykládáno způsobem zákonně povoleného ustanovení, které je obsahově nejblíže záměrům stran, jak vyplývá z neplatného ustanovení, zatímco zbývající ustanovení zůstávají plně v platnosti.

6. Pokud kromě těchto všeobecných obchodních podmínek platí zvláštní podmínky externí platformy, na které podnikatel nabízí produkty a služby, může se zákazník v případě konfliktních obchodních podmínek vždy dovolávat příslušné podmínky, která je pro ně nejvýhodnější, ale pouze v případě, že se všeobecné obchodní podmínky neodchylují.

7. Firemní zákazníci nebudou mít přístup k aukcím v regionech, kde jsou tyto služby nabízeny.

Článek 4 – Nabídka

1. Pokud jakákoli nabídka podléhá omezenému trvání nebo podmínkám, bude to v nabídce výslovně uvedeno.

2. Nabídka bude zahrnovat úplný a podrobný popis nabízených produktů, digitálního obsahu nebo služeb.

3. Obsah webových stránek a jejich nabídka byly sestaveny s maximální pečlivostí. Podnikatel však nemůže zaručit, že všechny informace na webu budou vždy správné a úplné. Z tohoto důvodu podléhají všechny ceny, nabídka a další informace na webových stránkách a v jiných materiálech od podnikatele zjevným programovacím a překlepovým chybám.

Článek 5 – Smlouva

1. Smlouva vstoupí v platnost v okamžiku, kdy zákazník nabídku přijme a splní příslušné podmínky.

2. Pokud zákazník nabídku přijal elektronickými prostředky, podnikatel neprodleně elektronickými prostředky potvrdí přijetí souhlasu s nabídkou. Pokud podnikatel nepotvrdí přijetí souhlasu s nabídkou, může zákazník smlouvu ukončit.

3. Poté, co zákazník nabídku přijme, si podnikatel vyhrazuje právo nabídku zrušit do 3 pracovních dnů od souhlasu. Podnikatel bude o takových zrušeních zákazníka neprodleně informovat.

4. Pokud je smlouva uzavřena elektronicky, podnikatel učiní vhodná technická a organizační opatření k zajištění elektronického přenosu dat a zajistí bezpečné webové prostředí. Pokud zákazník může platit elektronicky, bude podnikatel pro tento účel dodržovat příslušná bezpečnostní opatření.

5. Pokud se po přijetí smlouvy ukáže, že klient uvedl nesprávné údaje, má podnikatel právo plnit své povinnosti až po obdržení správných údajů.

6. Podnikatel může v rámci zákonných ustanovení prošetřit, zda zákazník může plnit své platební povinnosti, a také prozkoumat všechny skutečnosti a faktory, které jsou důležité pro odpovědné uzavření smlouvy na dálku. Pokud má podnikatel na základě tohoto šetření pádné důvody pro neuzavření smlouvy, je oprávněný odmítnout objednávku nebo žádost s uvedením důvodů nebo k realizaci připojit zvláštní podmínky. Pokud podnikatel na základě šetření žádost zamítne nebo k ní připojí zvláštní podmínky, bude o tom zákazník informován nejpozději 3 dny po uzavření smlouvy.

Článek 6 – Oceňování

1. Všechny ceny uvedené na webových stránkách a v dalších materiálech od podnikatele jsou včetně DPH (není-li uvedeno jinak), a pokud není na webových stránkách uvedeno jinak, zahrnují také další příslušné poplatky.

2. Na rozdíl od ustanovení v předchozím odstavci může podnikatel nabízet za proměnlivé ceny produkty nebo služby, jejichž ceny podléhají fluktuacím na finančním trhu, na které podnikatel nemá žádný vliv. Tato vazba na fluktuace a skutečnost, že všechny uvedené ceny jsou cílové ceny, bude uvedena v nabídce.

3. Podnikatel může změnit ceny 2 týdny po uzavření smlouvy. Zákazníci, kteří se změnou nesouhlasí, mají oprávnění smlouvu vypovědět, aniž by jim za to podnikatel účtoval poplatky.

4. Dodatečné poplatky, jako jsou poplatky za doručení a poplatky za platbu, budou uvedeny na webových stránkách a budou zobrazeny minimálně během procesu objednávky.

Článek 7 – Plnění smlouvy a dodatečná záruka

1. Podnikatel ručí za to, že dodané produkty a služby jsou v souladu se smlouvou, přičemž drobné a v odvětví přijatelné odchylky, které se týkají specifikovaných rozměrů, hmotností, množství, zabarvení a mírných vzájemných barevných odchylek atd., se nepovažují za nedostatky ze strany podnikatele.

2. Zákazník musí zkontrolovat dodané zboží v okamžiku dodání a zkontrolovat, zda dodané zboží splňuje smluvní ujednání. To zahrnuje:

- zda bylo dodáno správné zboží;

- zda dodané zboží z hlediska množství a počtu odpovídá tomu, co bylo dohodnuto;

- zda dodané zboží splňuje požadavky, které se stanoví pro běžné použití a/nebo pro komerční účely.

V případě viditelných vad nebo nedostatků je musí zákazník nahlásit podnikateli do 14 dnů od dodání. V případě zjištění neviditelných vad nebo nedostatků je zákazník povinen je podnikateli nahlásit nejpozději do 14 dnů poté, co je mohl přiměřeně zjistit. Pokud tak zákazník neučiní, již nemá nárok na žádnou formu opravy, výměny, kompenzace a/nebo vrácení peněz v souvislosti s těmito vadami.

3. Pokud podnikatel považuje reklamaci za oprávněnou, budou příslušné produkty po konzultaci se zákazníkem opraveny, vyměněny nebo (částečně) proplaceny. Podnikatel v tom případě může přesměrovat zákazníka na výrobce nebo dodavatele.

Článek 8 – Dodání a provedení

1. V souladu s tím, co je v tomto ohledu uvedeno v článku 3 těchto podmínek, bude podnikatel expedovat přijaté objednávky s přiměřenou rychlostí.

2. Podnikatel je oprávněn angažovat třetí strany, pokud to vyžaduje plnění povinností vyplývajících ze smlouvy.

3. Uvedené dodací lhůty musí být interpretovány jako povinnost vynaložit přiměřené úsilí a jsou považovány za přibližné. Podnikatel si může vybrat dopravce. S výjimkou případu úmyslné nebo záměrné nedbalosti ze strany prodávajícího, překročení dodací lhůty zákazníka nikdy neopravňuje k jakékoli formě kompenzace.

4. Podnikatel si vyhrazuje právo dodávat prodané produkty po částech.

5. Riziko poškození a/nebo ztráty produktů nese podnikatel až do doby dodání zákazníkovi, pokud není výslovně dohodnuto jinak. Pokud zákazník souhlasí s převzetím produktů, riziko se přenáší při předání produktů.

6. Pokud se zákazník nebo jím určená třetí osoba nenachází na doručovací adrese ve sjednaném čase k převzetí produktů, má podnikatel právo produkty převzít zpět. Po konzultaci se zákazníkem může podnikatel za dodatečné náklady nabídnout zákazníkovi produkty v jinou dobu a/nebo den. Pokud se ukáže, že dodání není možné, platební povinnost nebude zrušena a zákazníkovi budou účtovány veškeré další náklady, včetně nákladů na vrácení.

Článek 9 – Prodloužené transakce: doba trvání, ukončení a prodloužení

Ukončení:

1. Zákazník může kdykoli vypovědět smlouvu, která je uzavřena na dobu neurčitou a která se týká pravidelného dodání produktů, digitálního obsahu nebo služeb v souladu s dohodnutými pravidly ukončení a výpovědní lhůtou nejvýše dvou měsíců.

2. Zákazník může kdykoli vypovědět smlouvu, která je uzavřena na dobu určitou a která se týká pravidelné dodávky produktů (včetně elektřiny), digitálního obsahu nebo služeb na konci doby platnosti, při dodržení předpisů o ukončení dohodnutých pro tento účel a výpovědní lhůty maximálně dva měsíce.

3. Zákazník může písemně vypovědět smlouvy uvedené v předchozích odstavcích.

Rozšíření:

4. Smlouva, která je uzavřena na stanovené období a je na pravidelnou dodávku produktů (včetně elektřiny), digitálního obsahu nebo služeb, bude automaticky prodloužena o stejné období.

5. Uvedené výpovědní lhůty platí i pro ukončení ze strany podnikatele.

Článek 10 – Platba

1. Zákazník je povinen zaplatit podnikateli platebními způsoby, které jsou uvedené během procesu objednávky a na webových stránkách. Podnikatel může nabídnout různé platební metody, které se mohou čas od času změnit. Pokud není stanoveno jinak, je zákazník povinen zaplatit do 14 dnů od dodání.

2. Pokud zákazník neplní své platební závazky včas, je okamžitě zákonně odpovědný za nesplnění závazku, aniž by bylo vyžadováno oznámení o prodlení. Podnikatel je oprávněn zvýšit částku splatnou o zákonnou úrokovou sazbu a podnikatel je oprávněn účtovat zákazníkovi náklady na mimosoudní inkaso, které mu vzniknou.

Článek 11 – Výhrada vlastnictví

1. Dodané zboží zůstává vlastnictvím podnikatele, dokud zákazník nezaplatí splatnou částku v plné výši.

Článek 12 - Odpovědnost

1. V případě úmyslné nebo hrubé nedbalosti je celková odpovědnost podnikatele vůči zákazníkovi v důsledku přičitatelného selhání při plnění smlouvy omezena na náhradu v maximální výši částky stanovené pro tuto smlouvu (včetně DPH). V případě dlouhodobé smlouvy je pak uvedená odpovědnost omezena na vrácení částky, kterou zákazník dlužil podnikateli během 3 měsíců před událostí, která způsobila škodu.

2. Podnikatel nenese vůči zákazníkovi odpovědnost za nepřímé škody, mimo jiné za následné škody, ušlý zisk, ušlé úspory, ztrátu dat nebo škodu v důsledku přerušení podnikání.

3. Zákazník odškodní podnikatele za jakékoli nároky vůči třetím osobám, s výjimkou případu úmyslné nebo vědomé nedbalosti ze strany podnikatele nebo statutárního ředitele podnikatele.

4. Předchozí odstavce se nepoužijí na škody, které utrpí zákazník v důsledku předprodeje vadných produktů zakoupených od podnikatele, pokud se klienti zákazníka zaváží vůči nim podniknout právní kroky.

5. Není-li plnění smlouvy trvale možné, odpovědnost podnikatele z důvodu přičitatelného nesplnění povinnosti ze smlouvy vznikne, pouze pokud zákazník podnikatele neprodleně písemně informuje s přiměřenou lhůtou k nápravě selhání, a podnikatel je po uplynutí této doby v prodlení s plněním své povinnosti. Oznámení o nesplnění povinnosti musí obsahovat co nejúplnější a nejpodrobnější popis nedostatku, aby měl podnikatel příležitost adekvátně reagovat.

6. Podmínkou nároku na náhradu škody je, aby zákazník podnikateli škodu vždy písemně nahlásil co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů od jejího vzniku. Škoda, na kterou nebyl podnikatel v této lhůtě upozorněn, nemá nárok na náhradu škody, pokud zákazník neprokáže, že škodu nemohl nahlásit dříve.

7. V případě vyšší moci není podnikatel povinen nahradit zákazníkovi škodu.

Článek 13 – Reklamační řád

1. Podnikatel má dostatečně zveřejněný reklamační řád a bude vyřizovat stížnosti v souladu s tímto reklamačním řádem.

2. Stížnosti týkající se plnění smlouvy musí být podány podnikateli, plně a jasně popsané, v přiměřené lhůtě poté, co zákazník zjistí vady.

3. Na stížnosti podané podnikateli bude odpovězeno do 14 dnů od data přijetí. Pokud stížnost vyžaduje předvídatelně delší dobu zpracování, podnikatel odpoví ve lhůtě 14 dnů potvrzením o přijetí a uvede, kdy může zákazník očekávat obsáhlejší odpověď.

Článek 14 – Spory

1. Smlouvy mezi podnikatelem a zákazníkem, na které se vztahují tyto podmínky, se řídí výhradně nizozemskými zákony.

2. Veškeré spory, které by mohly vzniknout ze smlouvy a nelze je urovnat smírně, mohou být předloženy výlučně soudu Oost-Brabant, v místě Hertogenbosch. To podléhá rozsahu, v němž závazná pravidla jurisdikce omezují tuto volbu. Podnikatel a zákazník mohou své spory řešit prostřednictvím závazného stanoviska nebo arbitráže.

 

Podmínky používání webových stránek vidaXL

Version: 2020-06-01

Obsah

Článek 1 - Definice pojmů

Článek 2 - Platnost

Článek 3 – Zákaznický účet

Článek 4 – Podmínky používání webových stránek

Článek 5 – Objednávky

Článek 6 - Dražby

Článek 7 - Hodnocení

Článek 8 – Ukončení účtu a funkcí webových stránek

Článek 9 - Ochrana soukromí a ochrana osobních údajů

Článek 10 – Intelektuální vlastnictví a údaje třetích stran

Článek 11 - Odpovědnost

Článek 12 - Ostatní 

Článek 1 – Definice pojmů

 • Účet: Účet, který si musí Uživatel vytvořit, aby mohl zadávat objednávky, účastnit se Dražeb a zanechávat Hodnocení. 
 • Prodejce/prodejci třetí strany: Třetí strana, která nabízí Uživateli zboží prostřednictvím Webových stránek. 
 • Uživatel: Každý návštěvník Webových stránek.
 • Podmínky používání: Tyto Podmínky používání webových stránek vidaXL.
 • Hodnocení: Hodnocení společnosti vidaXL, Webových stránek nebo Prodejce/prodejců třetí strany.
 • Dražby: Dražby, které pořádá vidaXL na Webových stránkách.
 • vidaXL: vidaXL Marketplace Europe B.V. s hlavním sídlem ve Venlo (5928 SK), Mary Kingsleystraat 1, Nizozemí.
 • Webové stránky: Webové stránky, které se dají aktivně najít pod URL vidaxl.nl a každé jiné webové stránky, URL nebo aplikace věnované společnosti vidaXL.

Článek 2 - Platnost

 1. Tyto Podmínky používání platí pro jakékoliv použití Webových stránek, včetně použití Účtu.
 2. vidaXL si vyhrazuje právo provádět veškeré změny těchto podmínek. Všechny změny přichází v platnost dnem zveřejnění na webové stránce a budou se vztahovat na veškeré smlouvy o koupi zboží. Jako návštěnvík webové stránky máte povinnost číst tyto podmínky při každém použití webové stránky.

Článek 3 – Zákaznický účet

 1. Pro zadávání objednávek, účast na Dražbách a zanechávání hodnocení je nezbytné vytvořit si Účet. Uživatel si může vytvořit Účet zadáním požadovaných údajů do formuláře na Webových stránkách.Tento formulář může najít pod hlavičkou „Nový zákazník?“.
 2. Pro vytvoření Účtu musí Uživatel:

             1. dosáhnout věku nejméně 18 v okamžiku, kdy je Účet vytvářen;

             2.mít platnou e-mailovou adresu.

 1. Jakmile je Účet vytvořen, Uživatel obdrží potvrzující e-mail. Jakmile je Účet aktivován, Uživatel se k němu může přihlásit zadáním své e-mailové adresy a zvoleného hesla.
 2. Každá e-mailová adresa může být k vytvoření Účtu použita pouze jednou. Účet je čistě osobní, nepřenosný a vázaný na osobu, která ho vytvořila.
 3. Uživatel zodpovídá za to, že údaje poskytované v souvislosti s Účtem i při každé další komunikaci s vidaXL jsou správné, kompletní a aktuální. Každá změna osobních údajů musí být provedena samotným Uživatelem, a to tak, že se přihlásí ke svému Účtu a provede změny.
 4. Uživatel musí udržovat své heslo v tajnosti a musí přijmout přiměřená opatření k zabránění neoprávněným třetím stranám v jeho zjištění a používání tohoto hesla a/nebo Účtu.
 5. Uživatel je povinen okamžitě oznámit společnosti vidaXL případ ztráty, krádeže či (předpokládaného) zneužití nebo neoprávněného užití hesla a/nebo Účtu.
 6. Pokud vidaXL zjistí nebo má důvodné podezření, že neautorizovaná třetí strana používá nebo může používat Uživatelův Účet, vyhrazuje si vidaXL právo na okamžité zablokovaní příslušného Účtu a vymáhání škod, které vidaXL v důsledku toho utrpěla, od Uživatele, aniž by vidaXL nesla odpovědnost za škody, které utrpěl Uživatel.

Článek 4 – Používání Webových stránek

 1. Uživatel zodpovídá za to, že jím poskytované informace a údaje jsou správné, kompletní a spolehlivé. vidaXL si vyhrazuje právo na to ověřit si správnost poskytovaných informací a údajů a odstranit informace a údaje Uživatele, při prokázání jejich nesprávnosti.
 2. Uživateli není dovoleno:
 • narušit provoz Webových stránek nebo používat software, který by narušil provoz Webových stránek;
 • vyvolávat procesy, u kterých lze důvodně předpokládat, že omezují ostatní uživatele internetu nebo nepříznivě ovlivňují používání Webových stránek, popř. umožnit takovým procesům pokračovat; 
 • vydávat se za jiného Uživatele;
 1. Uživatel nesmí kopírovat nebo zpřístupňovat (a to přímým odkazováním i jinak) Webové stránky jiné straně, aniž by předtím dosáhl písemného souhlasu ze strany společnosti vidaXL.

Článek 5 – Objednávky

 1. Všeobecné smluvní podmínky vidaXL a Pravidla pro vracení zboží vidaXL jsou platné pro všechny objednávky u vidaXL zadané prostřednictvím Webových stránek. Uživatel vytvořením Účtu souhlasí s Všeobecnými smluvními podmínkami a Pravidly pro vracení zboží.
 2. Pro objednávky od Prodejců třetí strany prostřednictvím Webových stránek mohou platit také všeobecné obchodní podmínky Prodejce/prodejců třetí strany. Ty se dají vyhledat na stránkách Prodejce/prodejců třetí strany. Pokud Prodejce třetí strany nemá zvláštní všeobecné obchodní podmínky a/nebo podmínky pro vracení zboží, platí pro prodejní smlouvu mezi Uživatelem a Prodejcem třetí strany Všeobecné obchodní podmínky vidaXL a/nebo Pravidla pro vracení zboží vidaXL.

Článek 6 - Dražby

 1. Podmínky účasti na dražbách vidaXL jsou platné pro účast na Dražbách, které pořádá vidaXL na Webových stránkách. Uživatel souhlasí s těmito Podmínkami účasti na dražbách vytvořením Účtu, nebo alespoň tehdy, když se poprvé účastní Dražby.
 2. Uživateli není dovoleno nečestné a nesprávné ovlivňování přihazování, a to žádným způsobem.

Článek 7 - Hodnocení

 1. Po nákupu prostřednictvím Webových stránek může být Uživatel vyzván společností vidaXL, popř. jejím jménem, aby zhodnotil vidaXL, Webové stránky a/nebo Prodejce třetí strany zanecháním Hodnocení. vidaXL si vyhrazuje právo, nikoliv však povinnost, umístit toto Hodnocení na Webových stránkách či ho uveřejnit jakýmkoliv jiným způsobem, a to včetně jména, místa bydliště a data hodnocení, které jí Uživatel poskytl.
 2. V případě, že Hodnocení jsou shromažďována třetí stranou jménem společnosti vidaXL, platí pro Hodnocení všeobecné obchodní podmínky a/nebo podmínky používání příslušné třetí strany.
 3. vidaXL si vyhrazuje právo nepublikovat Hodnocení, nebo je odstranit z webových stránek, pokud dotyčný Prodejce třetí strany může dokázat, že dotyčné hodnocení:
 • je v rozporu s platnými právními předpisy;
 • narušuje veřejný pořádek nebo je v rozporu se slušným chováním;
 • jde pouze o hodnocení produktu;
 • netýká se dotyčného Prodejce třetí strany; 
 • obsahuje osobní údaje třetí strany;  
 • obsahuje URL nebo reklamu;
 • je podvodné.

Článek 8 – Ukončení Účtu a funkcí Webových stránek

 1. vidaXL si vyhrazuje právo odmítnout Uživatele nebo jednostranně ukončit jeho účet, pokud k tomu má důvod, např. v případě:
 • neoprávněného užití nebo zneužití Webových stránek a/nebo Účtu;
 • neoprávněného užití nebo zneužití Webových stránek a/nebo Účtu;
 • nedodržení smluv mezi Uživatelem a vidaXL a/nebo Prodejcem/prodejci třetí strany.
 1. Mimo to má vidaXL právo omezit, odepřít nebo zrušit některé možné funkce nebo dočasně zablokovat Účet v případech popsaných ve Článku 8.1.
 2. Po celou dobu si vidaXL vyhrazuje právo ukončit nebo pozměnit některé funkce Webových stránek.

Článek 9 – Ochrana soukromí a osobních údajů

 1. Osobní údaje poskytnuté Uživatelem společnosti vidaXL, jako je například Uživatelovo jméno a adresa, telefonní čísla a e-mailové adresy, jsou zpracovány společností vidaXL ve složkách, které jsou vlastnictvím vidaXL. Tyto údaje budou používány společností vidaXL za účelem spravování Účtů a Dražeb, zpracování objednávek, doručování zboží, vydávání faktur a případné mediace ve sporech mezi Uživatelem a Prodejcem/prodejci třetí strany.
 2. Po celou dobu má Uživatel přístup ke svým osobním údajům a možnost je změnit nebo rozšiřovat, a to přihlášením ke svému Účtu.
 3. vidaXL v zásadě nebude poskytovat osobní údaje třetím stranám, pokud to ovšem není nutné pro uzavření smlouvy s Uživatelem. vidaXL například poskytne Uživatelovo jméno a adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo Prodejci/prodejcům třetí strany, pokud je to nutné k uskutečnění kupní smlouvy mezi Uživatelem a Prodejcem/prodejci třetí strany. Komunikace mezi Uživatelem a Prodejcem/prodejci třetí strany probíhá přes e-mailovou aplikaci společnosti vidaXL. Komunikace je ukládána na servery společnosti vidaXL a může být zpřístupněna a použita společností vidaXL za účelem:
 • pomoci Uživatel a/nebo Prodejci/prodejcům třetí strany v případě dotazů a/nebo problémů; 
 • posouzení, zda Prodejce/prodejci třetí strany dodržují/dodrželi Uživatelovy požadavky;
 • a analýzy zlepšování procesů; 
 1. Webové stránky používají cookies. Cookies jsou například umístěny do paměti za účelem zapamatování přihlašovacích údajů. Na Webových stránkách jsou navíc umístěny i cookies třetích stran.
 2. Uživatel si může nastavit svůj prohlížeč tak, že během své návštěvy Webových stránek nepřijímá cookies. V takovém případě je však možné, že uživatel nebude moci plně využívat veškeré funkce Webových stránek, popř. že jeho přístup k určitým částem Webových stránek a/nebo k jeho Účtu bude omezen.
 3. vidaXL si vyhrazuje právo shromažďovat údaje týkající se chování návštěvníka Webových stránek (mimo jiné i použitou IP adresu), vyskytne-li se podezření, že je vedeno zneužití a/nebo neoprávněné užívání Webových stránek z Uživatelova Účtu.
 4. Více informací o tom, jak vidaXL zachází s osobními údaji Uživatelů a jak používá cookies na Webových stránkách, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na Webových stránkách společnosti vidaXL.

Článek 10 – Intelektuální vlastnictví a údaje třetích stran

 1. Není-li uvedeno jinak, všechna práva, počítaje autorskými právy a další práva intelektuálního vlastnictví, na Webové stránky a informace na nich uvedené jsou vyhrazena společnosti vidaXL, a to do té míry, pokud nejsou vyhrazena třetím stranám / držitelům licencí, kteří informace zpřístupnili. 
 2. Uživatel má právo hledat informace poskytované na Webových stránkách a kopírovat je – např. je tisknout nebo ukládat – jen pro své osobní potřeby. Jakékoliv jiné použití, například ukládání nebo reprodukce (částí) Webových stránek na jiných webových stránkách, nebo vytváření propojení, hyperlinků a přímých odkazů na Webové stránky či jejich části není dovoleno bez předchozího písemného souhlasu ze strany společnosti vidaXL.
 3. Informace na Webových stránkách jsou z části poskytovány třetími stranami, jako jsou Prodejci třetí strany a další Uživatelé (v případě Hodnocení). vidaXL nenese odpovědnost za jakékoli škody způsobené nesprávnými, nekompletními či chybnými informacemi, uveřejněnými třetí stranou na Webových stránkách.
 4. Webové stránky mohou obsahovat odkazy na externí webové stránky. vidaXL nenese odpovědnost za užívání nebo obsah webových stránek, na které je odkazováno z Webových stránek, nebo které obsahují odkaz na Webové stránky.

Článek 11 - Odpovědnost

 1. Uživatel bere na vědomí, že v případě objednávek u Prodejce/prodejců třetí strany je kupní smlouva uzavřena mezi Uživatelem a Prodejcem/prodejci třetí strany, a tak vidaXL není a ani nebude smluvní stranou této smlouvy.
 2. Jako taková, vidaXL není povinna ověřovat nebo posuzovat kvalitu, množství nebo výkonnost výrobků, které jsou nabízeny Prodejci třetí strany prostřednictvím Webových stránek, a nenese žádným způsobem odpovědnost za škody plynoucí z toho, že se informace ukázaly být chybné, nekompletní nebo nesprávné.
 3. Pokud je i přesto vidaXL odpovědná za vzniklé škody, tato odpovědnost se omezuje pouze do výše kupní ceny dotyčného zboží, tak jak je fakturována Prodejcem/prodejci třetí strany Uživateli.
 4. Odpovědnost společnosti vidaXL, ať už je jakékoliv povahy, je omezena pouze na tu částku, která bude společnosti vidaXL nahrazena z pojištění odpovědnosti za škodu.

Článek 12 - Ostatní ustanovení 

 1. Pokud jedno nebo více ustanovení těchto Podmínek použití pozbyde závaznosti, platnosti nebo se stane nevykonatelným, ostatní ustanovení nadále zůstávají platná v plném znění. V takovém případě vidaXL nahradí příslušné ustanovení jiným ustanovením, stanoveným společností vidaXL a blížícím se svým významem příslušnému ustanovení co nejvíce je to možné.
 2. Pro používání Webových stránek, používání Účtu a pro tyto Podmínky použití jsou rozhodující výhradně nizozemské právní předpisy.

Příloha/přílohy

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné podmínky aukcí

Reklamační řád

Zásady ochrany osobních údajů a používání cookies