Všeobecné obchodní podmínky vidaXL Marketplace

Příloha/přílohy

Všeobecné obchodní podmínky vidaXL Marketplace

Všeobecné obchodní podmínky Prodejce vidaXL

Článek 1 – Definice
Marketplace vidaXL

Společnost s ručením omezeným vidaXL Marketplace Europe BV, se sídlem Mary Kingsleystraat 1, (5928 SK) Venlo. Je registrovaná v Nizozemsku s daňovým identifikačním číslem NL859812108B01 a zapsaná v obchodní komoře (KvK) pod číslem 74214802. Obchoduje na webových stránkách vidaXL.at, vidaXL.bg, vidaXL.cz, vidaXL.de, vidaXL.dk, vidaXL.ee, vidaXL.fi, vidaXL.hr, vidaXL.hu, vidaXL.lt, vidaXL.lv, vidaXL.pl, vidaXL.ro, vidaXL.si, vidaXL.sk.

Prostředí

Webová stránka vidaXL Marketplace. Webová adresa je „vidaXL“ následovaná příponou země (.nl / .be / .co.uk apod.). Například webová stránka www.vidaxl.nl a jakékoli další aplikace designované společností vidaXL Marketplace.

Platforma

Prostředí, ve kterém třetí strany nabízejí Uživatelům produkty.

Uživatel

Každý návštěvník webového prostředí

Prodejce

Třetí strana, právnická nebo fyzická osoba, která uživatelům nabízí produkty prostřednictvím platformy

Zákazník: Uživatel webového prostředí, který provádí jednotlivé kroky nákupu zboží prostřednictvím platformy.

Zákazník

Uživatel webového prostředí, který provádí jednotlivé kroky nákupu zboží prostřednictvím platformy.

Kupní smlouva

Kupní smlouva, která vzniká mezi prodávajícím a zákazníkem prostřednictvím platformy.

Článek 2 – Rozsah platnosti

2.1 Tyto obchodní podmínky se vztahují na objednávání a nákup produktů od prodejců prostřednictvím platformy (dále jen: Všeobecné obchodní podmínky vidaXL Marketplace). Tyto podmínky lze také nalézt na webových stránkách vidaXL Marketplace.

2.2 Zákazník, který zadá objednávku na produkt nabízený prodejcem ve webovém prostředí, přijímá Všeobecné obchodní podmínky vidaXL Marketplace.

2.3 Odchýlení se od ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek vidaXL Marketplace lze učinit písemně. Platnost a účinnost zbývajících ustanovení je zachovaná.

2.4 Tyto Všeobecné obchodní podmínky vidaXL Marketplace se vztahují jak na kupující, kteří se kvalifikují jako (všeobecní) zákazníci, tak na kupující, kteří se kvalifikují jako firemní zákazníci.

2.5 Všechna práva a nároky, jak jsou stanovené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách vidaXL Marketplace a v jakýchkoli dalších dohodách uzavřených ve prospěch vidaXL Marketplace, jsou rovněž stanovené ve prospěch zprostředkovatelů a jiných třetích stran zapojených do vidaXL Marketplace, výslovně včetně prodejce(ů).

2.6 vidaXL Marketplace má právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky vidaXL Marketplace. Změněné podmínky budou platné, jakmile budou zveřejněné na webových stránkách. Pokud kupující poté zadá objednávku, přijímá tím platnost těchto Všeobecných obchodních podmínek.

Článek 3 – Kontakt se zákazníkem
3.1 Zákazník musí splňovat alespoň následující požadavky:

- Zákazník by měl mít zákaznický účet u vidaXL Marketplace;

- Zákazník je starší 18 let;

- Zákazníka lze kontaktovat e-mailem.

3.2 vidaXL Marketplace je oprávněný nezpracovat určité objednávky od prodejců nebo k určitým objednávkám připojit určité podmínky.

3.3 Zákazník není oprávněný umožnit jiným osobám používat jeho účet.

3.4 Zákazník prohlašuje, že bude jednat v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami vidaXL Marketplace a se všemi příslušnými zákony a předpisy.

3.5 Zákazník odpovídá za správnost údajů ve svém vlastním účtu

Článek 4 – Nabídky třetích stran
4.1 vidaXL Marketplace je obchodní zástupce prodejce. Zákazník bere na vědomí, že kupní smlouva je uzavřená mezi zákazníkem a prodejcem a že vidaXL Marketplace není nebo nebude zúčastněnou stranou této smlouvy.

4.2 V případě dotazů nebo stížností na produkty zakoupené zákazníkem by měl zákazník kontaktovat přímo příslušného prodejce. Zákazník bere na vědomí, že se v těchto případech nemůže odvolat k vidaXL Marketplace a že společnost vidaXL Marketplace není žádným způsobem odpovědná, včetně vad zakoupeného produktu (produktů).

Článek 5 – Objednávka a dodání
5.1 Zákazník může provést objednávku na trhu vidaXL Marketplace prostřednictvím běžné objednávky produktu, který nabízí prodejce.

5.2 Zákazník obdrží fakturu od prodejce

5.3 Vlastnictví dodaného zboží bude převedené v okamžiku, kdy zákazník splní svou platební povinnost.

Článek 6 – Úhrada a platba
6.1 Zákazník dluží kupní cenu produktů zakoupených od prodejce prostřednictvím platformy společnosti vidaXL Marketplace. Zákazník není zproštěný svého platebního závazku přímou platbou prodejci.

Článek 7 – Ustanovení o nákupu od prodejce (prodejců)
7.1 Pokud zákazník zakoupí produkt od prodejce prostřednictvím platformy, zavazuje se přečíst a přijmout Všeobecné obchodní podmínky příslušného prodejce, od kterého prostřednictvím platformy nakupuje jeden nebo více produktů.

Článek 8 – Informace a použití údajů
8.1 Zákazník bude pečlivě sledovat svůj e-mail, aby si mohl včas všimnout informací, které mu byly zaslané společností vidaXL Marketplace nebo Prodejcem.

8.2 vidaXL Marketplace nepřijímá odpovědnost za žádné informace, které se neobjeví včas nebo jsou nejasné, ani za zjevné chyby, bez ohledu na to, od koho informace pochází nebo komu jsou poskytované.

8.3 Zákazník prohlašuje, že je obeznámený a souhlasí s tím, že jeho jméno a adresa, emailová adresa a telefonní číslo budou prodejci poskytnuté v rozsahu, v jakém jsou nezbytné pro uzavření kupní smlouvy, nebo pokud k tomu zákazník udělil svolení. Prodejce je oprávněný používat údaje zákazníka pouze v rozsahu, v jakém je to nutné pro zpracování a provedení kupní smlouvy, nebo pokud zákazník dal povolení k použití dat.

8.4 Zákazník bere na vědomí, že systém hodnocení je součástí prodejního procesu. Zákazník bude pozvaný e-mailem. Zákazník prohlašuje, že pokud se rozhodne účastnit se, účastní se v dobré víře. Zákazník zaručuje, že všechny jím poskytnuté informace jsou správné a nezavádějící. Zákazník se zdrží poskytování a/nebo uvádění urážlivých, výhružných nebo pomlouvačných informací.

8.5 vidaXL Marketplace je oprávněný odmítnout zveřejnit recenzi na webu nebo ji odstranit, pokud je recenze v rozporu se zákony nebo předpisy, veřejným pořádkem a/nebo mravností.

Článek 9 – komunikace mezi zákazníkem a prodejcem
9.1 Veškerá komunikace mezi zákazníkem a prodejcem, ke které dochází v prostředí vidaXL Marketplace, si může společnost VidaXL Marketplace zobrazit a použít k:

  • Podpoře zákazníka a/nebo prodejce v případě otázek a/nebo řešení problémů;
  • Posouzení, zda prodejce splňuje požadavky;
  • Analýze s cílem vylepšit procesy

9.2 Zákazník dává společnosti VidaXL Marketplace povolení k ukládání, prohlížení a používání komunikace v souladu s ustanoveními odstavce 1 tohoto článku.

Článek 10 – Různé
10.1 vidaXL Marketplace má právo omezit, neudělit nebo zrušit určitá oprávnění nebo blokovat použití účtu nebo možnost objednávat, zamítnout nebo omezit produkty prodejce prostřednictvím vidaXL Marketplace, v závislosti na obchodní historii zákazníka, a to podle výhradního uvážení společnosti Marketplace vidaXL.

Článek 11 – Oddělitelnost
Pokud by jedno z ustanovení v těchto Všeobecných obchodních podmínkách pozbylo nebo pozbude účinnosti, nebude tím ovlivněná účinnost ostatních ustanovení. Neaktivní ustanovení se považuje za nahrazené platným ustanovením, které se co nejvíce blíží neaktivnímu ustanovení.

Společnost vidaXL Marketplace je vždy oprávněná ukončit funkčnost ve vztahu k nabídkám prodejců na vidaXL Marketplace.

Článek 12 – Rozhodné právo a jurisdikce
Všeobecné obchodní podmínky vidaXL Marketplace se řídí výhradně nizozemským právem. Veškeré spory vyplývající z těchto Všeobecných obchodních podmínek jsou postoupené výhradně okresnímu soudu v Oost-Brabantu, se sídlem v 's-Hertogenbosch, pokud zákon výslovně nestanoví jiný soud.